DeSimone’s Danilo Nanni will be speaking at CTBUH Florida on Aston Martin Residences